Adatkezelési szabályzat

A Szolgáltató megnevezése, adatai

A cég megnevezése: Micra-Metripond Kereskedelmi és Ipari Mérleggyártó Kft.

A cég rövid neve: Micra-Metripond Kft. Cégjegyzékszáma: 06-09-007361

A cég székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70.

 

Adatkezelésért felelős személy: Simor Gergely, tel: +36 30 415 3918, e-mail: gergely.simor(kukac)micra.hu

Weboldal:  www.micra.hu

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-99388/2016.

 

Az adatkezelés helye:

A Szolgáltató székhelye 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 70., valamint a  www.micra.hu webhely.

A Szolgáltató adatkezelési céljai:

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag saját üzleti céljaihoz kapcsolódóan kezel.

Ezek a célok:

Ajánlat, szerződés, számlázás, álláspályázat, saját ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos kommunikáció, úgymint telemarketing, hírlevél, direkt marketing küldemények.

A kezelt személyes adatok

Név, személyes (vagy céges, de személyhez kapcsolódó) e-mail cím, telefonszám, adószám (cég esetében) és cím.

Adatkezelési folyamatok, adatkezelés módja

Hírlevél küldést a  Mailchimp rendszerén keresztül végzünk, ahol a rendszerszolgáltató: The Rocket Science Group LLC. 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

A hírlevélre történő feliratkozás történhet a honlapon erre a célra létrehozott blokkban, vagy egyéb partneri esemény (tárgyalás, rendezvény, megállapodás) során adott hozzájárulással. A hírlevélről a feliratkozott bármikor díjmentesen leiratkozhat a levél alján található leiratkozási linken. A leiratkozással e-mail címe automatikusan törölve van. Valamint telefonon, írásban és személyesen is kérheti a leiratkozást, amely alapján a Szolgáltató haladéktalanul elvégzi az adat törlését.

Amennyiben az érintett személy a honlapon található űrlapon keresztül kér ajánlatot, úgy ott is választhatja a hírlevélre történő feliratkozást. Az ajánlatkérésnek nem feltétele, hogy a hírlevélre az ajánlatkérő feliratkozzon.

Amennyiben az érintett személy egyéb úton lép üzleti kapcsolatba cégünkkel (üzleti találkozó, rendezvény, ajánlatkérés, megrendelés, szerződéskötés, partneri kapcsolat), úgy az üzleti kapcsolat során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben direkt marketing célú megkeresést (hírlevél, telemarketing, dm küldemény) engedélyez-e.

Amennyiben az érintett személy álláspályázatra jelentkezik, úgy az álláspályázattal kapcsolatos kommunikáció során a Szolgáltató nyilatkoztatja arról, hogy a későbbiekben direkt marketing célú megkeresést (hírlevél, telemarketing, dm küldemény) engedélyez-e.

Személyes adatok kezelésének időtartama:

A személyes adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig, illetve törlési kérés beérkezéséig kezeljük, a fentiek alapján haladéktalanul töröljük.

Adat átadása harmadik fél részére:

Harmadik fél részére csak kifejezetten az érintett személy írásos hozzájárulása alapján, meghatározott feltételei mellett adunk át személyes adatot. Kivételt jelent ez alól a hatósági és/vagy bűnügyi célú adatszolgáltatás, amelyet a mindenkori hatályos előírások alapján bocsátunk a hatóság rendelkezésére.

Vonatkozó jogszabályok, irányelvek:

A Micra-Metripond Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tevékenysége során előfizetői, ügyfelei és partnerei (a továbbiakban: „Felhasználó”) adatainak kezelésében: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismeréséről az 2011. évi CXII.Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről az 1995. évi CXIX.törvény alapján az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szolgáltatóval írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából -e törvény alapján-az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 3. életévét betöltött személyek törvényes képviselőjük beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nélkül érvényes hozzájáruló jognyilatkozatot tehetnek adataik kezelése tekintetében.

Az adatbiztonság védelme

A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató adatfeldolgozóként is köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során a Szolgáltató további intézkedésekkel biztosítja

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását.
 2. b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását.
 3. c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják.
 4. d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe.
 5. e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Szolgáltatónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.

Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Adatzárolási kötelezettség, ha az érintett kéri, vagy a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Szolgáltató megbízások alapján, mint direkt marketing szolgáltató végez adatfeldolgozást. Az adott megbízást a megbízóval kötött írásos szerződés szerint látja el, amely szerződés pontosan kitér a személyes adatok kezelésére. Szolgáltató adatfeldolgozó tevékenységének befejezését követően személyes adatokat nem tárol.

Sütik használata az oldalon

Ez a weboldal esetenként  sütiket  használhat. Ebből többféle is lehet az oldalon.

Azonosításhoz szükséges sütik:

Ezekkel a sütikkel azonosítjuk önt és a beállításait. Ilyen például az, hogy be van-e jelentkezve, illetve az, hogy hol tart a rendelésének folyamata.

Elemzéshez használt sütik

Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre elemezzük annak használatát. Ezek a sütik adatokat továbbítanak az elemző szoftver felé.

Hirdetésszolgáltatók sütijei

Egyes aloldalakon reklámok jelenhetnek meg. Ezeket a reklámokat vagy külső szolgáltató, vagy valamelyik partnerünk adja. Ezek a sütik ahhoz kellenek, hogy lehetőleg ne terheljük önt olyan reklámokkal, melyek valószínűleg nem érdeklik önt.

Egyéb harmadik fél sütijei

Ilyenek például a közösségi oldalak alkalmazásai, melyekkel kinyilváníthatja tetszését az oldalunk iránt, vagy megoszthatja azokat kedvenc közösségi oldalán.

A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Személyes adatok kezelése kutatási vagy statisztikai célra:

Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során

Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel.

A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását – mihelyt a kutatási cél megengedi – véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges.

A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha

 1. a) az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
 2. b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.

Személyes adatok felhasználása statisztikai célra

A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.

A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.